Algemene voorwaarden Eri W

ALGEMENE VOORWAARDEN ERI W

Artikel 1         Definities

1. Eri W, gevestigd te Eext, KvK-nummer 61886483, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als eigenaar.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van producten door of namens eigenaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door eigenaar in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3         Aanbod

 1.  Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Een aanbod is 14 dagen geldig.
 2.  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.
 3.  Eigenaar kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4         Overeenkomst

 1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2.  Eigenaar bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
 3.  Eigenaar zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 

Artikel 5         Tarieven en betalingen       

 1.  De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten komen voor rekening van de klant.
 2.  De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar eigenaar geen invloed op heeft.
 3.  Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de klant. Pas na de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag exclusief btw, zal de bestelling in behandeling worden genomen en de geschatte levertijd aanvangen.

Artikel 6         Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan eigenaar.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7         Herroepingsrecht

 1.  Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Eigenaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2.  De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
 3.  Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde (tailor-made) producten waaronder producten die de naam van klant of derden bevatten.

Artikel 8         Verplichtingen bij herroeping

 1.  Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2.  Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3.  Eigenaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4.  Eigenaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9         Uitoefening van herroepingsrecht

 1.  Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan eigenaar dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2.  Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product terug.
 3.  De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4.  De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant.

Artikel 10       Levering en bezorging

 1.  Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2.  Eigenaar is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Europa.
 3.  Eigenaar streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden voor producten anders dan tailor-made artikelen, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is. 
 4.  Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 8 weken heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Eigenaar zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11       Aansprakelijkheid schade

1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij klant.

4. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

5. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.

6. Eigenaar is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers.

7. Eigenaar is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op foto’s en de producten in werkelijkheid.

8. In het geval dat eigenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door eigenaar aan klant is gefactureerd.

9.  De klant vrijwaart eigenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Artikel 12       Intellectueel eigendom

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van eigenaar berusten bij eigenaar en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2.  Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 
 3.  Bij inbreuk komt eigenaar een eventuele schadevergoeding toe. 
 4.  Eigendom van door eigenaar geleverde producten gaat over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 13       Aanbiedingen en acties

 1.  Eigenaar kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is eigenaar niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2.  Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Eigenaar bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt eigenaar het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 14       Workshops

 1.  Eigenaar behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door eigenaar wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Indien een workshop niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar eigenaar geen invloed op uit kan oefenen, is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft de klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 2.  Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan eigenaar worden doorgegeven.

3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan eigenaar en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer eigenaar in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

4. Eigenaar behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

5. Indien tijdens een workshop door klant schade wordt aangebracht aan materialen en machines is klant gehouden de schade te vergoeden.

Artikel 15       Klachten en garantie

 1.  Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan eigenaar.
 2.  Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 3.  Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16       Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin eigenaar is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens eigenaar en betrokken derden 12 maanden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld voor Eri W door:

Sharon de Rooij
Jurist voor ondernemers
www.ladylawyer.nl
0
  0
  Jouw melkbus
  Jouw melkbus is (nog) leegDoorgaan met winkelen